اخبار و رویدادها
مقالات...
چگونه حال و هوای خانه را محرمی کنیم؟چگونه حال و هوای خانه را محرمی کنیم؟
براي ايجاد محبت بين دو زوج چه بايد كرد؟براي ايجاد محبت بين دو زوج چه بايد كرد؟
وظیفه ما در قبال پدر ومادر چیست؟وظیفه ما در قبال پدر ومادر چیست؟
سه قفل با یک کلید سه قفل با یک کلید
سالروز تخریب قبور ائمه اطهار علیهم السلام در بقیع سالروز تخریب قبور ائمه اطهار علیهم السلام در بقیع
روایاتی درباره جوان و جوانیروایاتی درباره جوان و جوانی
«أفضل الأعمال انتظار الفرج»«أفضل الأعمال انتظار الفرج»
بایگانی
سازمان تبلیغات اسلامی یزد
آدرس : یزد، بلوار شهید پاکنژاد، روبروی پمپ بنزین، اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد
تلفن : 37253370-035
فاکس : 37252680-035
ایمیل : info@tebyanyazd.ir
فلسفه عزاداري ماه محرم

ماه محرم الحرام
 

فلسفه عزاداري
 

اشاره
 

اثرات روانی - اجتماعی مراسم مذهبی مانند دعاي کمیل، توسل و عزاداري و فلسفه برگزاري آنها چیست؟مراسم و جلسات دینی هریک فلسفه، آثار و نتایج ویژهاي دارند که هر یک جداگانه قابل بررسی هستند:

 

دعاها

 

- 1] و داراي آثار ارزشمندي است از جمله: 1 ] « الدعاء مخ العبادة » : دعا خود از عبادات بسیار با اهمیت است - در روایت آمده- وسیله برقراري رابطه معنوي با خدا و انس و الفت دل باحق تعالی. 2 - توسعه بینش و معرفت نسبت به عظمت مقام ربوبی. 3-آرامش و سکون نفس و دل. 4 - پشیمانی از نافرمانیها و آلودگیها که حقیقت توبه است. 5 - تلقین اعتقادات حق به دل و نفس مانند نبوت، امامت و رهبري معصومین. 6 - تشخیص و تمیز دادن رذایل از فضایل. 7 - زنده سازي و احیاي دل و تقویت خوف ورجا که مهمترین محرك به سوي خوبیها و بازدارنده از کژيهاست. 8 - ایجاد آرمانهاي بلند چون شهادت طلبی و عشق به جهاددر راه خدا. 9 - سازنده روح مهر و عطوفت نسبت به همنوعان. 10 - ایجاد کننده روح تعهد اجتماعی و...

 

مراسم عزاداري

 

براي آگاهی بیشتر ر. ك: حماسه حسینی شهید مطهري.بویژه براي حضرت سید الشهدا علیه السلام که از افضل قربات است و درطول تاریخ داراي اثر مفید و ارزشمندي بوده از جمله: 1 - احیا و زنده داشتن نهضت عاشورا موجب زنده نگهداشتن و ترویج دائمی مکتب قیام و انقلاب در برابر طاغوتهاست و تربیت کننده و پرورش دهنده روح حماسه و ایثار است. 2 - عزاداري نوعی پیوند- 3.« گریه بر شهید شرکت در حماسه اوست » : محکم عاطفی با مظلوم انقلابگر و اعتراض به ستمگر است و به تعبیر استاد مطهري
 

عزاداري براي اهل بیت موجب احیاي یاد، نام و فرهنگ و مکتب وهدف آنان است. به عبارت دیگر در شکل یک پیوند روحی،راه آنان به جامعه الهام گشته و پیوستگی پایداري بین پیروان مکتب و رهبران آن برقرار میسازد و دیگر گذشت قرون و اعصارنمیتواند بین آنها جدایی افکند.همین مساله موجب نفوذ ناپذیري امت از تاثیرات و انحرافات دشمنان میگردد و مکتب را همچنان سالم نگه میدارد و تحریفات و اعوجاجات را به حداقل میرساند. از همین رو است که استعمارگران براي نابودي ملل اسلامی میکوشند تا رابطه آنان را با تاریخ پر افتخار صدر اسلام قطع نمایند تا با ایجاد این خلاء زمینه القاي فرهنگ خود را فراهم آورند.اینها از آثار اجتماعی عزاداري است و آثار روانی و تربیتی دیگري نیز دارد.

 

فلسفه عزاداري بر امامان چیست؟

 

عاشق اگر عاشق باشد، خود میگرید پس چرا با برانگیختن احساساتش اشکش را در بیاوریم و آیا این اشکها نقش تربیتی دارد؟مساله گریه و عزاداري بر حضرت سید الشهدا علیه السلام از افضل قربات است و فلسفههاي سازنده و تربیتی متعددي دارد از- جمله: 1 - زنده داشتن یاد و تاریخ پرشکوه نهضتحسینی. 2 - الهام روح انقلاب، آزادگی، شهادتطلبی، ایثار و حقیقتجویی. 3- پیوند عمیق عاطفی بین امت و الگوهاي راستین. 4 - اقامه مجالس دینی در سطح وسیع و آشنا شدن تودهها با معارف دینی. 5پالایش روح و تزکیه نفس. 6 - اعلام وفاداري نسبت به مظلوم و مخالفت با ظالم و... اما اینکه اشک و گریه خود به خود به وجودمیآید یا باید با تلقین و برانگیختن احساسات ایجاد شود، مقوله دیگري است.مسلما هر مسلمان پاك طینتی با یادآوردن مصائب اباعبدالله (ع) و عظمتی که آن حضرت به وجود آورد، اشک سوز و گاه اشک شوق میریزد، ولی مجالس روضه خوانی نقش تذکارو یادآوري دارند نه تلقین و این با خواندن روضههاي صحیح و واقعی به دست میآید، نه پیرایهها و خرافات. در ضمن خلاقیت هنري مانند بیان کردن حقایق با اشعار زیبا یا صداي خوب نیز مساله مهمی است و نقش بسیار ارزندهاي در جذب تودهها و سیراب کردن عواطف دارد.اصولا یکی از روشهاي بلند دین بویژه اسلام آن است که همه چیزش با هنر آمیخته شده و همراه با زیباترین آفرینشهاي هنري توانسته استحقایق بلند را شیره جان مردم سازد و در اعماق وجود آنان جایگزین کند.

 

فلسفه قیام امام حسین علیه السلام

 

چرا مردم با اظهار این همه ارادت و دوستی نسبت به خاندان اهلبیت: از فلسفه قیام امام حسین علیه السلام اطلاع کافی ندارند؟همان طور که گفته شد، هدف از عزاداريها و مراسم محرم، احیاي فلسفه عاشورا و استمرار بخشیدن به قیام خونین امام حسین علیه السلام است و باید این مساله، محور سخنان گویندگان مذهبی باشد. البته گویندگان مذهبی همه یکسان و هم سطح نیستند ;ولی همواره بسیاري از علما و دانشمندان دینی در پی احیاي ابعاد مختلف اسلام از جمله قیام امام حسین علیه السلام وزدودن غبار خرافات از چهره دین و رویدادهاي تاریخی اسلام بوده و هستند، لکن در برخی از مجامع نیز ممکن است به عللی آنان دور از دسترس مردم بوده، از این رو زمینه براي میدانداري عناصر دیگر فراهم گردد.

 

فلسفه گریه

 

گریه چیست و چرا انسان گریه میکند؟
 

گریه تجسم عینی تاثرات درونی و عاطفی است و داراي اقسام گوناگونی میباشد که هر یک آثار و نتایج ویژهاي دارند. از نظرروانشناسی گریه داراي اهمیت بسیاري است و فشار ناشی از عقدههاي انباشته در درون انسان را میکاهد و درمان بسیاري از آلام و رنجهاي درونی انسان میباشد. در حقیقت اشک چشم سوپاپ اطمینانی براي روح و جسم آدمی است که در شرایط بحرانی(اندوه و یا شادمانی فراوان) موجب تعادل او میگردد. از نظر عرفا نیز، گریه زیباترین و پرشکوهترین جلوه تذلل بنده و اظهار عجز وتسلیم و عبودیت در پیشگاه معبود قادر متعال است.

گریه حضرت آدم بر امام حسین علیه السلام
 

آیا گریه کردن حضرت آدم بر امام حسین علیه السلام بیانگر جبر در زندگی انسانی است؟این گونه حوادث یا علم پیشین الهی به تعلق گرفته که با اراده Determinism افعال بندگان و پیشگویی آنها مستلزم جبر نیست. زیرا علم خدا در این موارد به چیزي آزاد بندگان تحقق خواهد یافت. به عبارت دیگر تفکر جبرانگار بین علم پیشین الهی و فعل بندگان رابطه علت و معلولی میبیند.یعنی علم خدا را علت فرض میکند. زیرا میبیند اگر آنچه خدا میداند انجام نشود نافی علم مطلق الهی میشود. چنانکه شاعرگوید:می خوردن من حق ز ازل میدانست گر می نخورم علم خدا جهل بودو این بیان همان رابطه ترتبی و علی است. در حالی که واقع قضیه خلاف این است. یعنی چون بندگان افعالی را با اراده خود انجام میدهند خداوند میداند و از جمله آنها عمل شمر، یزیدو... با امام حسین علیه السلام است. بلی شمر، یزید و... آزادانه میتوانستند امام حسین علیه السلام را به قتل نرسانند و اگر از اراده واختیار خود چنین استفادهاي مینمودند، خدا هم میدانست که نمیکنند و اجبار هم نمیکرد و گریه آدم هم در کار نمیبود. سراین قضیه از نظر فلسفی آن است که خداوند فوق زمان و مکان است و براي او قبل و بعدي نیست، از این رو علم او به اعمال درهمه زمانها شبیه علم ما به یک حادثه در زمان حال است و همچنان که چنین علمی موجب جبري بودن اعمال مورد مشاهده مانیست، حضور عمل نزد خداوند نیز چنین است.

 

قمه زنی

 

فلسفه قمهزنی چیست و از چه زمانی شروع شده استقمهزنی فلسفه صحیح اسلامی ندارد و شروع آن قرنها پس از حادثه عاشورابودهاست. و هیچ دلیل و مستند قابل قبولی براي آن وجود ندارد.افرادي قمه بر سرمیزنند و براي مشروع جلوه دادن آن استناد به کار حضرت زینب میکنند که سر خود را به محمل زدند آیا این مطلب صحت دارد؟ و این توجیه درست است؟در رابطه با قمه زنی نه تنها هیچ دستوري از ناحیه شرع بر آن نرسیده است بلکه در صورت مضر بودن براي نفس و بدتر از آن چهره نامعقولی ازدین نشان دادن، قطعا حرام و نامشروع است.در رابطه با روایتی که به حضرت زینب نسبت میدهند باید گفت:اولا: اینکه حضرت زینب سر را به چوبه محمل زده باشد، در کتب معتبر تاریخی نیامده و ساخته و پرداخته برخی افراد فاقد معلومات است، خصوصا که محدث محقق مرحوم حاج شیخ عباس قمی این مساله را صحیح نمی داند.ثانیا: چنانچه فرض کنیم که حضرت زینب به چنین عملی مبادرت کرده باشند، عمل حضرت زینب سلام الله علیها در چنین موردي حجتشرعی نیست، چرا که تنها سیره و عمل پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام میتواند ملاك عمل باشد.ثالثا: اگر آن خبر صحت داشته باشد (که ندارد) ممکن است آن حضرت بدون اختیار و دراثر فشار و اندوه به چنین عملی مبادرت کرده باشد. در این صورت نیز این عمل قابل احتجاج نیست ونمیتواند ملاك عمل دیگران باشد.

 

آیا از همراهان امام حسین علیه السلام کسی زنده ماند؟

 

آنچه از بررسی کتب تاریخ به دست آمده این است که: هشت نفر از همراهان و یاران امام حسین علیه السلام زنده ماندند: 1 - عقبۀبن سلمانوي غلام رباب، دختر امريء القیس، همسر امام حسین علیه السلام بود که او را به اسارت گرفتند و نزد عمر سعد بردند وپاسخ داد: بردهاي هستم. عمر سعد او را آزاد کرد. 2 - مرقع بن قمامهاو را نیز به اسارت گرفتند و «؟ تو کیستی » : چون از او پرسیدقبیله وي از عمر سعد براي او امان گرفتند و نزد عبیدالله زیاد بردند و عمر سعد ماجراي او را باز گفت و پسر زیاد او را به بحرین تبعید کرد و در آنجا سکونت گزید. 3 - مسلم بن ریاحوي نیز از همراهان امام حسین علیه السلام بود و پرستاري آن حضرت رامیکرد. پس از شهادت آن حضرت زنده ماند و از کربلا گریخت.مسلم بن ریاح از جمله کسانی است که قسمتهایی از ماجراي کربلا را نقل کرده است. 4 - حسن بن حسنحسن بن حسن که مشهور به حسن مثنی است در روز عاشورا زخمی و مجروح گردیدوبا وساطت اسماء بن خارجه فزاري که در لشکر عمر سعد بود و با او خویشاوندي داشت، از کشتن او صرف نظر کردند، و او را به- کوفه آوردند و معالجه کردند و پس از بهبودي به مدینه بازگشت. 5 - عمر بن حسن. 6 - قاسم بن عبدالله. 7 - محمد بن عقیل. 8. [ زید بن حسن.اینان نیز به گفته برخی از اهل تاریخ در کربلا بودند، ولی زنده مانده و به شهادت نرسیدند. [ 9سرهاي شهداي کربلا را در کجا دفن کردند؟
 

روز یازدهم محرم سال 61 هجري تمام سرهاي شهدا که قریب به هفتاد سر بود را از بدنها جدا نمودند. و به توسط شمر و عمرو بن حجاج و خولی و حمید بن مسلم و دیگران به کوفه فرستادند.ابنزیاد نیز سرهاي شهدا را با حضرت زین العابدین و سایر اسرا توسط شمر و افراد دیگر به طرف شام براي یزید بن معاویه فرستاد.در مورد محل دفن سر مطهر سیدالشهدا پنج قول است: 1 - سر مقدس حضرت ابی عبدالله را یزید براي عمرو بن سعد به مدینه فرستاد و در بقیع نزد مادرش حضرت فاطمه دفن نمود. 2 - آن سر مقدس راسه روز در دمشق مصلوب نمودند، بعد در خزینه بنی امیه گذاردند تا زمان خلافتسلیمان بن عبدالملک بن مروان، سپس وي آن سر مطهر را در باب قرادیس شام دفن نمود. 3 - سر مطهر سیدالشهدا را در بالاي سر پدرش امیرالمؤمنین در نجف اشرف دفن کردند. لذا زیارت آن سر مبارك در بالاي سر حضرت علی مستحب است. 5 - حضرت امام سجاد علیه السلام آن سر مطهر را ازشام به کربلا آورد و به بدن شریف آن حضرت ملحق ساخت. که این قول مشهور بین علماي شیعه است. [ 3] .در مورد سر مطهرسایر شهداي کربلا نیز، میگویند امام سجاد علیه السلام جمیع سرهاي آنها را از یزید گرفت و در کربلا به بدنهاي آنها ملحق کرد.قول دیگر این است که سرهاي دیگر شهدا را در قبرستان شام دفن نمودند. که فعلا نیز در قبرستان شام قبه عالیه اي است که   منسوب به رؤوس شهداي کربلا است و دوستان اهل بیت عصمت و طهارت در آنجا به زیارت این سرهاي مطهر میروند. 4

 

آیا کسی از سپاه امام حسین علیه السلام به لشکر یزید پیوست؟

 

در هیچ یک از منابع تاریخی معتبر ذکر نشده است که اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام در شب عاشورا از وي جدا شده و به لشکر یزید ملحق شده باشند. بلکه همه یاران و اصحاب، پیشنهاد آن حضرت را درباره رفتن نپذیرفتند و همگی آمادگی خود رابراي جانبازي و شهادت در راه فرزند پیغمبر اعلام کردند.آري، آنچه مسلم است این است که پس از رسیدن خبر شهادت مسلم بن بسم الله الرحمن الرحیم: اما بعد، فانه قد اتانا خبر فظیع، قتل مسلم »: به همراهانش فرمود « زباله » عقیل، امام حسین علیه السلام در منزل خبر بس تاثر « بن عقیل و هانی بن عروة و عبدالله بن یقطر وقد خذلتنا شیعتنا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، لیس علیه منا ذمام انگیزي به ما رسیده است و آن، کشته شدن مسلم بن عقیل و هانی بن عروه [ 5] و عبدالله بن یقطر است. شیعیان ما دست از یاري مادر این میان اعرابی که در بین .« برداشتند و اینک هر یک از شما که بخواهد برگردد آزاد است و از سوي ما حقی بر گردنش نیست راه به آن حضرت ملحق شده بودند، برگشتند. تنها تعدادي از یاران خاصش که از مدینه به همراه او آمده بودند باقی ماندند.شهید[6] « کسی از اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام با توجه به گرفتاري که داشتند به لشکر دشمن ملحق نشدند »: مطهري میفرماید
 


 

آیا امام حسین علیه السلام آغازگر جنگ بود؟

 

لشکر عمر سعد در روز عاشورا گرداگرد لشکر و خیمههاي امام حسین علیه السلام به گشت زنی مشغول شدند.از هر طرف که میرفتند خندقی پر از شعلههاي آتش در اطراف خیمهها میدیدند.در این هنگام شمر علیه اللعنه با صداي بلند فریاد زد:اي حسین!پیش از آنکه قیامت فرا رسد در رفتن به آتش دوزخ شتاب کردي!حضرت فرمود:گویا گوینده این سخن شمراست.گفتند:بلی یا بن رسول الله!فرمود:اي پسر زن بز چران تو به آتش دوزخ سزاورتري.مسلم بن عوسجه که در کنار امام حسین علیه السلام قرار گرفته بود گفتیا بن رسول الله!شمر در تیر راس من است اجازه بده تا او را به جهنم واصل کنم.امام علیه السلام پاسخ داد:انی اکره ان ابداهم بالقتال من خوش ندارم که آغازگر جنگ باشمبعد سخنرانیهاي امام علیه السلام در روز عاشورا زمینه و مقدمات جنگ فراهم شد.حر بن یزید ریاحی با شنیدن استغاثه امام حسین علیه السلام از خواب غفلت بیدار شد و به لشکر حق پیوست.در این هنگام عمر سعد تیري به کمان گذاشت و به سوي سپاه ابا عبد الله علیه السلام رها کرد و گفت:نزد امیر ابن زیادشاهد باشید که من پیش از همه جنگ را شروع کردمدر نتیجه عمر سعد رسما با انداختن تیري به سوي سپاه ابا عبد الله علیه السلام جنگ را آغاز کرد و این خود نشان دهنده این است که امام علیه السلام جنگ را آغاز نکرد بلکه از شروع به جنگ کراهت نشان میداد
 

شهداي اهل بیت امام حسین علیه السلام در صحنه جنگ کربلا چند نفر بودند؟

 

آنچه تاریخ ثبت کرده است این است که تعداد هفده نفر از اهل بیت امام حسین علیه السلام به غیر از خود امام حسین علیه السلام در صحنه جنگ حضور داشتند و به شهادت رسیدند: 1 - دو نفر از فرزندان امام حسین علیه السلام به نامهاي علی اکبر و علی اصغرسلام الله علیهما که در زیارات به علی و عبدالله مذکور است. 2 - قاسم بن حسن، عبدالله بن حسن و ابوبکر بن حسن سلام الله علیهم که هر سه نفر از فرزندان برادرش امام حسن مجتبی بودند. 3 - حضرت ابوالفضل العباس، عبدالله، جعفر، عثمان و محمد بن علی- سلام الله علیهم از برادران امام حسین علیه السلام. 4 - دو نفر از فرزندان حضرت زینب به نامهاي عون و محمد سلام الله علیهما. 5-پنج نفر از اولاد عقیل به نامهاي عبدالله بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبدالرحمن بن عقیل و محمد. [ بن ابی سعید بن عقیل. [ 7

 

آیا امام باقر، روز عاشورا در کربلا حضور داشت؟

 

آنچه از بررسی تاریخ عاشورا به دست میآید این است که امام باقر علیه السلام به اتفاق پدرش حضرت امام سجاد علیه السلام درکربلا حضور داشت و سن مبارکش در آن وقت چهار سال بود، چون آن حضرت در سال پنجاه و هفت در مدینه منوره متولد شد وامام باقر علیه السلام در واقعه کربلا حضور داشت و در آن وقت »: واقعه کربلا در سال 61 هجري اتفاق افتاد.محدث قمی میگویدروز عاشورا امام زین العابدین علیه السلام بیست و دو »: 8] .در منتخب التواریخ آمده است ] «. چهار سال از سن مبارکش گذشته بود. [9] «. ساله بوده و امام محمد باقر علیه السلام چهار ساله بوده و هر دو در کربلا بودند و حق تعالی ایشان را محفوظ داشت دفن اجساد شهدا در کربلا توسط چه کسانی انجام گرفت؟هنگامی که عمر سعد از کربلا خارج شد، جمعی از طایفه بنی اسد که در غاضریه سکونت داشتند به قتلگاه شهدا وارد شدند و پس از اقامه نماز بر اجساد شهدا، آنان را دفن نمودند. به این طریق که امام حسین علیه السلام را در همین موضعی که اکنون معروف است دفن کردند و فرزندش علی اکبر را در پایین پاي پدر به خاك سپردند و بقیه شهدا (مگر چند نفر معینی) را در زیر قدم آن حضرت دفن نمودند و حضرت عباس را در راه غاضریه در مکانی که به شهادت رسیده بود به خاك سپردند.اما طبق احادیث صحیحه، امام را جز امام نمیتواند غسل و کفن و دفن نماید، لذا روایت داریم که گرچه به حسب ظاهر طایفه بنی اسد حضرت سیدالشهدا را دفن کردند اما در واقع امام زین العابدین علیه السلام آمد و آن حضرت را دفن کرد. چنانچه حضرت رضا علیه السلام. [ به این مطلب تصریح فرموده است. [ 10
 

عاقبت شمر بن ذي الجوشن چه شد؟

 

شمر بن ذي الجوشن، جانی شماره یک حادثه کربلا، پس از جنگ شورشیان کوفه با مختار، که فرماندهی چند گروه را به عهده داشت از کوفه متواري شد و فرار را برقرار ترجیح داد.اما مختار در تعقیب این عنصر خبیث بود. لذا ابوعمره که از افراد بسیار ارزنده و از یاران صمیمی مختار بود و کینه قاتلان حسین بن علی را در دل داشت، از طرف مختار مامور کشتن شمر شد. ابوعمره باگروهی به تعقیب شمر رفت و او را در یکی از روستاهاي بصره پیدا نمود. ابوعمره طی یک درگیري مسلحانه، شمر را زخمی کردو سپس به اسارت خود در آورد. او را به نزد مختار آورد، مختار دستور داد او را گردن زدند و جسد او را در دیگ روغن جوشیده قرار دادند و یکی از اطرافیان مختار، سر شمر را با پاي خود لگد کوب کرد. [ 11 ] .شمر بن ذي الجوشن، از سران و شجاعان مردم کوفه بود که در زمان حضرت علی از شیعیان و طرفداران حضرتش به شمار میآمد و در جنگ صفین در رکاب علی با سپاه معاویه جنگید و شجاعتخوبی از خود نشان داد. اما شمر همانند بسیاري از مردم کوفه، در راه خود استوار نماند و به خاطر روح نفاقی که در او وجود داشت، جزء دشمنان خاندان رسالت در آمد و به حکومت اموي پیوست.
 

عاقبت ابن زیاد چه شد؟

 

ابن زیاد جانی شماره دو حادثه کربلا که در شام به سر میبرد، از طرف عبدالملک مروان که تازه قدرت شام را به دست گرفته بودبراي مسلط شدن بر عراق، مامور سرکوبی قیام مختار شد. مختار نیروهایش را آماده کرد و فرماندهی کل آنان را به ابراهیم بن مالک اشتر داد.این دو لشکر با هم درگیر شدند و ابراهیم اشتر با شجاعتی که داشت، لشکر ابن زیاد را متواري ساخت و تعدادي ازفرماندهان و سربازان او را به درك واصل کرد.تا سرانجام به سر وقت ابن زیاد، - این عنصر کثیف بنی امیه - رفت و باضربتشمیشیر خود، او را دو نیم ساخت و سر بریدهاش را براي مختار به هدیه اورد و جسد آن خبیث را با آتش سوزاندند. ابن زیاددر آن روز 39 سال داشت. روز جنگ لشکریان مختار با ابن زیاد، روز عاشوراي سال 67 هجري و روز کشته شدن ابن زیاد به دست تواناي ابراهیم اشتر درست روز عاشورا بود. این یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه خداوند خواسته بود که درست در همان روزکه امام حسین علیه السلام به دست نیروهاي ابن زیاد، مظلومانه به شهادت رسید، در همان روز انتقام خون آن مظلوم را از قاتل اوتا عبرتی باشد براي صاحبان خرد. « و انها لعبرة لاولی الابصار » . بگیرد

 

عاقبت عمر سعد چه شد؟

 

بیش از همه حساس بود، از طرفی، قبلا به « عمر سعد » مختار در آن روزهایی که دست به انتقام خون شهداي کربلا زد، نسبت به داده بود و از طرف دیگر عمرسعد هم بهانهاي به دست مختار نداده و در شورش علیه « عمر سعد » خاطر مصالحی اماننامهاي به مختار، شرکت نکرده بوداز این جهت قدري دستگیري و مجازات وي به تاخیر افتاد.هنگامی که عمر سعد متوجه شد که مختار درصدد دستگیري و مجازات او است، شبانه از کوفه پا به فرار گذاشت. در بیرون شهر کوفه با شخصی روبرو شد و قضیه فرار را براي او نقل کرد. آن مرد تمیمی عمر سعد را از فرار منصرف کرد و عمر سعد به منزل خود برگشت.مختار باخبر شد که عمر سعد به فرزند « حفص » قصد فرار به خارج شهر رفته و برگشته است. مختار خوشحال شد و این حادثه را بهانه گرفت. لذا کسی را به دنبال« ابوعمره » عمر سعد فرستاد.او فورا به نزد مختار آمد. مختار از پدرش عمر سعد سؤال کرد، حفص گفت: پدرم در خانه است.مختاررا براي مختار جلب کرد. عمر سعد که ترسیده بود گفت « عمر سعد » را مامور جلب عمر سعد کرد. ابوعمره فورا حرکت کرد وجبهام را بیاورید. [ 12 ] .ابوعمره از منظورش آگاه شد و مهلتی به او نداد، و شمشیر برنده خود را بر فرق عمر سعد فرود آورد و او رافرزند آن جنایتکار و گفت: این « حفص » به درك واصل کرد. بعد سرش را از بدنش جدا کرد و براي مختار آورد.مختار رو کرد به فرزند عمر سعد را نیز جدا کنند و او را به پدرش « حفص » سر کیست؟ گفت: این سر پدرم است.مختار در همانجا دستور داد که سرملحق نمایند.بدین صورت عمر سعد و فرزندش به سزاي اعمال خود رسیدند.
 

چرا سوگواري کنیم؟

 

اشاره میگویند اگر امام حسین علیه السلام پیروز شد چرا جشن نمیگیریم چرا گریه میکنیم؟ آیا این همه گریه در برابر آن پیروزي بزرگ شایسته است؟آنهایی که چنین سؤالی میکنند، فلسفه عزاداري را نمیدانند و آن را با گریههاي ذلیلانه اشتباه میکنند.اصولاگریه و جریان قطرههاي اشک از چشم که دریچه قلب آدمی است چهار گونه است:
 

گریه هاي شوق

 

گریه مادري که از دیدن فرزند دلبند گمشده خویش پس از چندین سال، سر داده میشود، یا گریه شادي آفرین ورضایت بارعاشق پاکبازي که پس از یک عمر محرومیت معشوق خود را مییابد، گریه شوق است.قسمت زیادي از حماسههاي کربلا شوق آفرین و شورانگیز است و به دنبال آن سیلاب اشک شوق به خاطر آن همه رشادتها، فداکاریها، شجاعتها، آزاد مردیها، وسخنرانیهاي آتشین مردان و زنان به ظاهر اسیر، از دیدگان شنونده سرازیر میگردد، آیا این گریه دلیل بر شکست است؟
 

گریه هاي عاطفی

 

آنچه در درون سینه انسان جاي دارد، قلب است نه سنگ! واین قلب که ترسیم کننده امواج عواطف انسانی است به هنگام مشاهده منظره کودك یتیمی که در آغوش مادر در یک شب سرد زمستانی از فراق پدر جان میدهد به لرزه در میآید وبا سرازیر کردن سیلاب اشک، خطوط این امواج را در صفحه صورت ترسیم میکند و نشان میدهد قلبی زنده وسرشار از عواطف مردمی است.آیااگر با شنیدن حادثه جان سپردن یک طفل شیرخوار در آغوش پدر، ودست وپا زدن در میان سیلاب خون در حادثه کربلا، قلبی بتپد، وشرارههاي آتشین خود را به صورت قطرههاي اشک به خارج پرتاب کند، نشانه ضعف وناتوانی استیا دلیل است بر بیداري آن قلب پر احساس؟
 

گریه پیوند هدف

 

گاهی قطرههاي اشک پیامآور هدفهاست، آنها که میخواهند بگویند با مرام امام حسین علیه السلام همراه وبا هدف او هماهنگ وپیرو مکتب او هستیم، ممکن است این کار را با دادن شعارهاي آتشین، با سرودن اشعار وحماسهها ابراز دارند، اما گاهی ممکن است آنها ساختگی باشد، ولی آن کس که احیانا با شنیدن این حادثه جانسوز قطره اشکی از درون دل، بیرون میفرستد، صادقانهتر،این حقیقت را بیان میکند، این قطره اشک، اعلان وفاداري به اهداف مقدس یاران امام حسین علیه السلام و پیوند دل وجان با آنهااست، اعلان جنگ با بت پرستی وظلم وستم، اعلان بیزاري از آلودگیهاست، وآیا این نوع گریه - بدون آشنائی با اهداف پاك او -ممکن است؟
 

گریه ذلت و شکست

 

گریه افراد ضعیف وناتوانی است که از رسیدن به اهداف خود واماندهاند وروح و شهامتی براي پیشرفت در خود نمیبینند،مینشینند و عاجزانه گریه سر میدهند، هرگز براي امام حسین علیه السلام چنین گریهاي مکن که او از این گریه بیزار ومتنفر است،اگر گریه میکنی گریه شوق، عاطفه، وپیوند هدف باشد. ولی مهمتر از سوگواري، آشنایی به مکتب امام حسین علیه السلام و یاران او و پیوستگی عملی به اهداف آن بزرگوار است، که پاك بودن وپاك زیستن ودرست اندیشیدن وعمل کردن میباشد.
 

آیا میدانید که
 

1 - به دستور عمرسعد ده نفر براي اسب راندن بر پشت وسینه امام حسین علیه السلام داوطلب شدند؟ 2 - ده نفري که اسب بر امام حسین (ع) راندند همه ولدالزنا بودند؟ 3 - تعداد سرهاي بریده شده در کربلا 78 سر بود؟ 4 - امام حسین علیه السلام سرزمین کربلارا خریده، سپس به اهالی آنجا بخشیدند؟ 5 - یزید به ولید نامه نوشتیا از حسین بیعت بگیر، یا گردنش را بزن؟ 6 - بعد از شهادت امام حسین علیه السلام آسمان خون بارید؟ 7 - بعد از شهادت امام حسین علیه السلام از زیر هر سنگی خون میجوشید؟ 8 - در یک- روز 600 نامه براي حضرت نوشتند که آقا بیا؟ 9 - ابن زیاد 1000 سواره و 500 پیاده براي دستگیري مسلم بن عقیل فرستاد؟ 10-بعد از آنکه حارث سر برادر بزرگتر دو طفلان مسلم را برید و او را در شط فرات انداخت، بدن روي آب منتظر برادر کوچکتر بودتا آنکه یکدیگر را در آغوش گرفته وبه زیر آب رفتند؟ 11 - مسلم بن عقیل 27 روز قبل از شهادتش به امام حسین علیه السلام نامه نوشت که یابن رسول الله 80 هزار نفر از اهل کوفه با تو بیعت کردند پس بشتاب به سوي ما؟ 12 - سر امام حسین علیه السلام درصد و بیست محل سخن گفت؟ 13 - حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در مجالس و محافلی که به نام امام حسین علیه السلام منعقدمیشود شرکت میکنند؟ 14 - تشکیل و برگزاري مجالس و محافل روضه خوانی به نام ائمه علیهم السلام بویژه امام حسین علیه- السلام چه فوائدي در بر دارد؟ 15 - امام حسین علیه السلام را به خاطر عداوت با پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام شهید کردند؟ 16-خداوند متعال عوض شهادت امام حسین علیه السلام- امامت را در نسل ذریهاش نهاد؟- تربت او را شفاي هر بیماري نمود؟- هردعائی در حرم او شود مستجاب میگردد؟- روزهایی که زائر او به زیارتش میرود - چه رفت، وچه برگشت - جزء روزهاي عمرش حساب نمیشود؟ 17 - خاك کربلا معطر است؟ 18 - در کربلا قبل از امام حسین علیه السلام دویست نبی ودویست وصی نبی ودویستسبط نبی به شهادت رسیدهاند؟ 19 - اگر امام زمان علیه السلام ظهور فرماید نوادگان قاتلان امام حسین علیه السلام رابه خاطر عمل پدرانشان میکشد؟ 20 - امام حسین علیه السلام مکان اصحابش را قبل از شهادت به آنها نشان داد؟ 21 - اصحاب امام حسین علیه السلام براي شهید شدن با یکدیگر مسابقه میدادند؟ 22 - زیارت امام حسین علیه السلام، در سال براي اغنیا دو بار وبراي فقرا یکبار، واجب است؟ 23 - امام حسین علیه السلام در شیرخوارگی مطالعه لوح محفوظ مینمود؟ 24 - امام حسین علیه- السلام در شش ماهگی متولد شده است؟ 25 - امام حسین علیه السلام بعد از تولد تسبیح و تهلیل و تمجید خدا مینمود؟ 26نامگذاري امام حسین علیه السلام توسط خدا بوده است؟ 27 - امام حسین علیه السلام بعد از تولد، شفاعتیکی از ملائکه مقربین به نام صلصائیل نمود؟ 28 - امام حسین علیه السلام بعد از تولد، شفاعت فطرس (یکی از ملائکه حمله عرش) نمود؟ 29 - فطرس افتخار- مینمود که آزاد شده حسین علیه السلام است؟ 30 - اولین عزاداري براي امام حسین علیه السلام توسط خدا انجام شد؟ 31امیرالمؤمنین علیه السلام به سعد بن ابی وقاص فرمود: در خانه تو بز بچهاي است که فرزند مرا میکشد و آن روز عمر بن سعدچهاردست و پا راه میرفت؟
 

پاورقی
 

. 1] بحارالانوار، ج 93 ، ص 300 ، دعوات راوندي: 18 ، ارشاد القلوب: 90 و 148 ، اعلام الدین: 278 ، عدة الداعی: 29 و 40 و 203 ]
 

. 1 سید هاشم رسولی محلاتی، ص 548 7 2] رجوع شود به کتاب زندگانی امام حسین 7 ]
 

3] به غیر از دو نفر که یکی فرزند شیرخوار امام حسین (ع) جناب علیاصغر، و دیگر سر جناب حربن یزید ریاحی که قبیلهاش ]
 

. جسد او را از میان شهدا بیرون بردند. منتخبالتواریخ، ص 274
 

.238 - 4] منتهی الامال، ج 1، ص 440 ، منتخب التواریخ، ص 239 ]
 

. 5] منهاج الدموع، ص 403 ]
 

. 6] تاریخ طبري، ج 7، ص 294 ، ارشاد مفید، ص 223 ]
 

. 7] حماسه حسینی، ج 3، ص 74 ]
 

. 8] منتهی الامال، ج 1 ص 400 ]
 

. 9] منتهی الامال، ج 2، ص 86 ]
 

. 10 ] منتخب التواریخ، ص 297 ]
 

. 405 . - بحارالانوار، ج 45 ، ص 338 ، 11 ] منتهی الامال، ج 1، ص 406 ]
 

12 ] منظور عمر سعد از جبه شمشیر بود. ]
 


 
صفحه اول   |   ارتباط با ما   |   نقشه سايت   |   ورود به سایت   |   download   |   انجمن   |   سایت کودکان تبیان   |   پست الکترونیک
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد میباشد.
پشتیبانی : واحد فناوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی یزد