اخبار و رویدادها
مقالات...
آیا با وجود کرونا باید روزه بگیریم؟آیا با وجود کرونا باید روزه بگیریم؟
راه رسیدن به عفت و حفظ پاک دامنی راه رسیدن به عفت و حفظ پاک دامنی
شهید صیاد شیرازی، سرباز همیشگیشهید صیاد شیرازی، سرباز همیشگی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان تلویزیونی به‌مناسبت خجسته عید نیمه‌شعبان:رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان تلویزیونی به‌مناسبت خجسته عید نیمه‌شعبان:
منشاء تمام مفاسد دنیا دوستی است منشاء تمام مفاسد دنیا دوستی است
رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند؛رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند؛
پس از کاشتن دو نهال میوه به مناسبت روز درختکاری انجام شد؛پس از کاشتن دو نهال میوه به مناسبت روز درختکاری انجام شد؛
بایگانی
سازمان تبلیغات اسلامی یزد
آدرس : یزد، بلوار شهید پاکنژاد، روبروی پمپ بنزین، اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد
تلفن : 37253370-035
فاکس : 37252680-035
ایمیل : info@tebyanyazd.ir

شرایط شركت در مناقصه عمومي

به:شركت.................................................................................................

نشاني:....................................................................................................................

از: اداره كل تبليغات اسلامي استان یزد

موضوع: شركت در مناقصه عمومي

بدينوسيله از شما دعوت مي شود در مناقصه عمومی ؛ با مشخصات مشروحه زير شركت نمائيد.

1-موضوع مناقصه :تامین امور حجمی مورد نیاز اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد

2-مشخصات و حجم کار:

-نظافت ساختمان اداری به متراژ10000 متر مربع و نظافت محوطه اداره به متراژ9000 متر مربع

- پذیرائی در مراسم و امور آبدارخانه

-امور نگهبانی,باغبانی,حرس و رسیدگی به درختان محوطه ادارات به متراژ2500 متر مربع

-تایپ و تکثیر12000 برگ(a5,a4)

-رسیدگی به امور تاسیساتی:آب,برق,تلفن,شوفاژ

3- نحوه شمول تعديل :ندارد

4- مدت اجراي كار :يكسال از 01/2/95 لغايت31/1/96

5- كارفرما :اداره كل تبليغات اسلامي استان یزد

6- دستگاه نظارت :اداره كل تبليغات اسلامي استان یزد

7-دستگاه مناقصه گذار :اداره كل تبليغات اسلامي استان یزد

8-كارفرما مي تواند موضوع پيمان رادر حين اجراء تا 25% مبلغ کل را افزايش يا كاهش دهد . در صورت افزايش ، پيمانكار ملزم به انجام كار اضافي با مبلغ و نرخ مندرج در پيمان مي باشد و در صورت كاهش نيز ، پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت

9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه معادل 2% قیمت پیشنهادی استكه بايد به صورت ضمانت نامه بانکی همراه با اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار تسليم شود .

10-تحویل اسناد مناقصه : در ساعت هاي اداري از تاريخ.....................لغايت .......................... مي باشد

11-نشاني محل تحویل اسناد مناقصه :  یزدبلوار پاکنژاد- اداره كل تبليغات اسلامي - امور اداری

12-ارائه لیست آنالیز قیمت الزامی می باشدشرکتی که آنالیز قیمت را ارائه ندهد در مناقصه شرکت داده نخواهد شد

13-آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ،  آخرین ساعت اداری مورخ: ........................ ميباشد.

14-نشاني محل تسليم پيشنهادها :اداره كل تبليغات اسلامي –روبه روی پمپ بنزین-امور اداری.

15-اسناد مناقصه فقط به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل خواهد شد .

16-اين مناقصه در هر حال تابع قوانين و مقررات مصوب هيئت محترم وزيران در خصوص نيروهاي شركتي مي باشد و هر گونه تغييري در تعداد نيروها و ساير مقررات مربوطه قابل اجراء مي باشد.

17-در صورتي كه مبلغ كارمورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيراً برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام نشده ، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي اطلاع دهيد . مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تأ ييد دفتر مزبور مي باشد .

در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نمائيد ، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است   و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و براي بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرست هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي حذف و از ارجاع كارها محروم خواهيد گرديد.

18-تمام اسناد مناقصه ، از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسدو همراه با پيشنهاد قيمت تسليم شود .

19-پيشنهادهاي واصله در ....................  مورخ..................... در كميسيونمناقصه باز و خوانده مي شود، حضور يكنفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهاد ها آزاد است .

20- دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار است . برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آئين نامه تعيين برنده مناقصه ، آئين نامه معاملات دولتي و ديگر مقررات و حسب نياز تجربه هاي ارائه شده توسط پيشنهاد دهنده ، تعيين مي شوند.

21-هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند . طبق ماده 56 آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني ، تأسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع به آنها با آنان رفتار خواهد شد .

22-رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه مشاركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر ، به انجمن صنفي نيروهاي خدماتي اعلام مي شود تا با پيمانكاران متخلف ، براساس ضوابط مربوط رفتار شود .

23-اين مناقصه براي كارهاي خدماتي بطور يكجا برگزار مي شود .

24-شركت ملزم به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشد .

25-شركت بايد در هر حال توانائي پرداخت دو ماه حقوق و مزاياي نيروهاي شركتي را داشته باشد.

26-در صورت برنده شدن پرداخت كليه هزينه ها از قبيل ماليات  ،عوارض شهرداري وهزینه نشر آگهی در روزنامه و... برعهده شركت برنده مي باشد.

27-ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان گذشته

28-ارائه صورتحساب بانکی به نام شرکت در 6 ماهه دوم سال 94

29- ارائه رزومه (سوابق)کاری شرکت جهت شرایط مساوی و مدنظر کمیسیون

30-(قيد كلمه قبولي كليه شرايط و مطالب مندرج در برگه مناقصه الزامي است)

31-اشخاص حقوقي شركت كننده بايد مدارك ثبت شركت و آخرين تغييرات و صاحبان امضاي مجاز را بهمراه اسناد و مدارک مناقصه ارائه دهند.

32- از برنده اول مناقصه در همان روز دعوت مي شود كه جهت عقد قرارداد ظرف سه روز اقدام نمايد در صورتيكه برنده اول از انجام معامله استنكاف نمايد ضمانت نامه او بنفع سازمان ضبط و از برنده دوم براي عقد قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد و در صورت استنكاف برنده دوم, ضمانت نامه نيز به نفع سازمان ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد

33-سازمان هيچگونه مسئوليتي را كه ناشي از خسارت و جراحات وارده از انجام موضوع قرارداد باشد بعهده نخواهد گرفت

34-پرداخت كليه حقوق،حق بيمه،مزايا،پاداش و غيره مستخدمين در اختيار پيمانكار به عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

35-پرسنل خدماتي و اجرائي مي بايستي جوان، متاهل و عامل به اجراي شئونات اسلامي در سازمان بوده و پيمانكار حق بكارگيري افراد بازنشسته و معلول و نوجوان را نخواهد داشت.(جذب افراد بازنشسته منوط به توافق كتبي سازمان خواهد بود)

 

36- مهر و امضاء فرم شرايط مناقصه و اعلام قيمت پيشنهادي با عدد و حروف الزامي مي باشد.

37-مبلغ پيشنهادي بايستي با در نظر گرفتن كليه كسورات قانوني باشد

38-ارائه ضمانت نامه بانکی به منظور شركت در مناقصه الزامي مي باشد و به پيشنهادات فاقد ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

39-سازمان در خصوص سرويس اياب و ذهاب پرسنل اجرائي پيمانكار مسئوليتي نخواهد داشت.

40-شرکت موظف به پیش بینی افزایش یک ماهه اول سال 1396 در آنالیز پیشنهادی می باشد.

 

پاکت الف شامل موارد :

1-اساسنامه شرکت حاوی امضای مجاز مسئولین و افراد واجد شرایط

2-آگهی تاسیس و ثبت شرکت و کپی آگهی آخرین تغییرات

3-ارائه ضمانت نامه بانکی(معادل10%قیمت پیشنهادی)

4-ارائه مدارک مربوط به رزومه شرکت

5-ارائه گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح

6- ارائه صورتحساب بانکی به نام شرکت در 6 ماهه دوم سال 92

پاکت ب شامل:

1-فرم پیشنهاد قیمت که الزاما باید ممهور به مهر و امضای معتبر شرکت باشد

2-ارائه لیست آنالیز قیمت(پیمانکاری که آنالیز قیمت را ارائه ندهد در مناقصه شرکت داده نخواهد شد

 

                                                                                                                          

مهر و امضاء كارفرما:                                مهر و امضاء شركت طرف قرارداد:

نماينده:سیدمحمدشریف حسینی کوهستانی                        نام و نام خانوادگي نماينده:

سمت:مديركل                                                              سمت: مدير عامل

محل امضاء:                                          محل امضاء:

تاريخ:                                            تاريخ:

 
صفحه اول   |   ارتباط با ما   |   نقشه سايت   |   ورود به سایت   |   download   |   انجمن   |   سایت کودکان تبیان   |   پست الکترونیک
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد میباشد.
پشتیبانی : واحد فناوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی یزد